fbpx


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Hydrobag Holding BV
Hydrobag bv Hydrobag
Special Products BV

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Hydrobag©


Artikel 1 – ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden”, worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.1 Hydrobag© is de in de aanhef genoemde gebruiker van deze Voorwaarden.
1.2 Wederpartij is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hydrobag© een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk
wenst af te sluiten terzake verkoop en/of levering van zaken aan Wederpartij en/of het verrichten van diensten voor Wederpartij,
en daarnaast eveneens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s) onder algemene titel.
1.3 Hydrobag© en Wederpartij worden in deze Voorwaarden soms gezamenlijk aangeduid als: “Partijen”.
1.4 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hydrobag© aan Wederpartij gedane aanbiedingen en alle tussen Partijen
gesloten overeenkomsten, van welke aard dan ook, en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, alsmede de
uitvoering daarvan. Deze Voorwaarden zijn tussen Hydrobag© en Wederpartij eveneens – voor zover aan de orde – van toepassing
op eventuele service- en herstelwerkzaamheden, gegeven garanties en de nalevering van zaken.
1.5 Eventuele door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden in de zin van Afdeling 2 van Titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk door Hydrobag© van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van Wederpartij
zijn slechts van toepassing op enige overeenkomst tussen Partijen, indien tussen Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Voorwaarden op de betreffende overeenkomst tussen Partijen van toepassing
zullen zijn. Indien tussen Partijen één of meerdere malen is overeengekomen dat op enige overeenkomst tussen Partijen de
algemene voorwaarden van Wederpartij van toepassing zijn, kan Wederpartij daaraan geenszins rechten ontlenen met betrekking
tot nadien door Hydrobag© gedane aanbiedingen en/of nadien tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomsten.
1.6 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien en voor zover Hydrobag© daarmee uitdrukkelijk
schriftelijk heeft ingestemd, of indien zulks door Wederpartij met Hydrobag© schriftelijk is overeengekomen. Eventuele afwijkingen
van deze Voorwaarden hebben slechts betrekking op de specifieke aanbieding van Hydrobag© of overeenkomst tussen Partijen,
terzake waarvan deze afwijking is overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of
uitdrukkelijk tussen Hydrobag© en Wederpartij één of meerdere malen van deze Voorwaarden is afgeweken, kan Wederpartij
daaraan geenszins rechten ontlenen met betrekking tot nadien door Hydrobag© gedane aanbiedingen en/of nadien tussen Partijen
tot stand gekomen overeenkomsten.
1.7 Tussen Hydrobag© en Wederpartij staat vast dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze Voorwaarden een
overeenkomst is gesloten, deze Voorwaarden ook op latere aanbiedingen van Hydrobag© en op latere tussen Partijen gesloten
overeenkomsten automatisch en onverkort van toepassing zullen zijn, tenzij ten aanzien van de betreffende aanbiedingen en
overeenkomsten uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.8 Ingeval enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen
tussen Partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de nietige of vernietigde bepaling. Nietigheid of
vernietiging in of buiten rechte van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van
deze Voorwaarden onverlet. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden afwijkt, in strijd is met, of op enigerlei wijze inconsistent
is met het bepaalde in enige door Hydrobag© gedane aanbieding of enige tussen Partijen gesloten overeenkomst, dan prevaleert
het bepaalde in de betreffende aanbieding of overeenkomst.
1.9 Voor zover toepasselijk, moet in deze Voorwaarden onder het begrip “zaken” onder meer worden verstaan: geleverde materialen,
onderdelen, toebehoren, informatie, diensten, alsmede hiermee samenhangende zaken, alles in de ruimste zin des woords.
1.10 Deze Voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van Hydrobag© en van derden die door Hydrobag© bij de uitvoering
van de overeenkomst betrokken worden.
1.11 Handelstermen, gebruikt in aanbiedingen, overeenkomsten of andere bescheiden afkomstig van Hydrobag©, dienen te worden
uitgelegd overeenkomstig de “ICC Incoterms 2010” of een daarvoor in de plaats getreden latere versie daarvan, zoals deze van kracht
zijn ten tijde van het uitbrengen van de betreffende aanbieding van Hydrobag© of het tussen Partijen sluiten van de betreffende
overeenkomst.
1.12 Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk”, worden daarmee tevens bedoeld berichten die zijn verzonden per
fax of e-mail of app.


Artikel 2 – AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
2.1 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvraag van de zijde van Wederpartij verstrekte gegevens.
2.2 Alle aanbiedingen en prijslijsten van Hydrobag©, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders wordt aangegeven. Zij gelden alleen ten opzichte van de Wederpartij aan wie zij zijn gericht, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.
2.3 Alle aanbiedingen vervallen dertig (30) dagen na de datum van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de betreffende
aanbieding.
2.4 In het kader van door Hydrobag© gedane aanbiedingen aan Wederpartij verstrekte catalogi, tekeningen, afbeeldingen en adviezen
zijn niet bindend en blijven eigendom van Hydrobag©. Wederpartij is er voor verantwoordelijk dat deze niet worden gekopieerd
en/of aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Hydrobag© is niet verplicht om in het kader van aanbiedingen
detailtekeningen te verstrekken aan Wederpartij.
2.5 Gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires,
advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en overige van Hydrobag© afkomstige documenten hebben slechts het karakter van
aanduidingen.
2.6 Indien Hydrobag© in het kader van aanbiedingen monsters of beproevingsresultaten zijn getoond of heeft verstrekt aan
Wederpartij, wordt de zeggingskracht hiervan voor wat betreft de hoedanigheid, kwaliteit e.d. van daaraan te relateren te leveren
zaken geacht van louter indicatieve aard te zijn.
2.7 Hydrobag© kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden, indien Wederpartij redelijkerwijs kan c.q. had kunnen begrijpen dat de
aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Hydrobag©
www.hydrobag.nl Versie 1.1 Pagina 2 van 8
2.8 Hydrobag© is slechts door een aanbieding gebonden, indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding
heeft ontvangen van Wederpartij, waarmee de overeenkomst tot stand komt. Indien het bericht van aanvaarding ná het verstrijken
van de aanbiedingstermijn wordt ontvangen door Hydrobag©, komt slechts een overeenkomst tot stand, indien Hydrobag©
Wederpartij aldus schriftelijk bericht, danwel indien Hydrobag© feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
2.9 Voor het overige komen overeenkomsten tot stand indien en voor zover Hydrobag© een door Wederpartij verstrekte opdracht
schriftelijk heeft aanvaard, danwel indien Hydrobag© feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht. De
schriftelijke aanvaarding van een opdracht door Hydrobag© wordt geacht de overeenkomst tussen Partijen juist en volledig weer te
geven, tenzij Wederpartij binnen achtenveertig (48) uren na het tijdstip van ontvangst van de aanvaarding tegen de inhoud daarvan
schriftelijk heeft geprotesteerd bij Hydrobag©.
2.10 Aanvaardingen door Wederpartij van door Hydrobag© gedane aanbiedingen en door Wederpartij aan Hydrobag© verstrekte en
door haar geaccepteerde opdrachten zijn onherroepelijk. Na aanvaarding van een aanbieding van Hydrobag© door Wederpartij of
na aanvaarding door Hydrobag© van een opdracht van Wederpartij, is Hydrobag© echter gerechtigd om binnen achtenveertig (48)
uren na het tijdstip van aanvaarding de betreffende aanbieding c.q. opdracht zonder opgaaf van redenen te herroepen c.q. af te
wijzen, zodat alsnog geen overeenkomst tot stand komt, zonder dat Hydrobag© deswege jegens Wederpartij schadeplichtig is en/of
wordt.
2.11 Wijziging of beëindiging van een overeenkomst door Wederpartij is slechts mogelijk met de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming
van Hydrobag©. Indien Wederpartij de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te beëindigen en Hydrobag© daarmee instemt,
dan is Wederpartij – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen – gehouden de daaruit eventueel voor Hydrobag©
voortvloeiende vermogensschade, van welke aard en hoegenaamd ook, gederfde winst daaronder begrepen, aan haar te vergoeden.
2.12 Alle door Hydrobag© gedane aanbiedingen en tussen Partijen gesloten overeenkomsten geschieden te allen tijde onder voorbehoud
van kredietwaardigheid van Wederpartij, dit uitsluitend ter beoordeling van Hydrobag©. Hydrobag© is te allen tijde gerechtigd om
van Wederpartij desgewenst een bankgarantie en/of andere zekerheid ter hoogte van het aan de aanbieding of gesloten
overeenkomst verbonden factuurbedrag te verlangen, danwel om betaling vooraf te verlangen, en de uitvoering van een (te sluiten)
overeenkomst op te schorten, totdat de verzochte zekerheid is verstrekt c.q. de betaling vooraf is ontvangen.
2.13 Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Hydrobag© binden Hydrobag© slechts, indien en voor zover deze
toezeggingen en/of afspraken door een vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder of vertegenwoordigingsbevoegde
procuratiehouder van Hydrobag© tegenover Wederpartij schriftelijk zijn bekrachtigd. Onder ondergeschikten wordt eenieder
begrepen die geen bestuurder is en geen procuratie heeft. In geval van twijfel bij Wederpartij omtrent de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van één van de medewerkers van Hydrobag©, dient ter verificatie contact te worden opgenomen
met een persoon die blijkens het Handelsregister als bestuurder of procuratiehouder bevoegd is om Hydrobag© in en buiten rechte
te vertegenwoordigen.
2.14 Hydrobag© behoudt zich het recht voor andere zaken (bijvoorbeeld van een ander merk) dan die met de Wederpartij
overeengekomen te leveren, mits deze van dezelfde kwaliteit zijn.
2.15 Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hydrobag©, is het Wederpartij niet toegestaan rechten en verplichtingen
uit hoofde van met Hydrobag© gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen aan Wederpartij
gelieerde vennootschappen.
2.16 Wederpartij machtigt Hydrobag© om de opdracht desgewenst door een door Hydrobag© aan te wijzen derde te laten uitvoeren.
Wederpartij gaat bij voorbaat akkoord met overdracht door Hydrobag© aan (een) derde(n) van alle rechten en verplichtingen,
voortvloeiende uit de door Hydrobag© met Wederpartij gesloten overeenkomst(en).


Artikel 3 – PRIJZEN
3.1 Tenzij schriftelijk anders aangegeven/overeengekomen, zijn alle door Hydrobag© in aanbiedingen, overeenkomsten of andere
bescheiden afkomstig van Hydrobag© genoemde bedragen:
– vermeld in Euro, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
– exclusief omzetbelasting (BTW), invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde belastingen, heffingen en
rechten;
– exclusief de kosten van verpakkingen en verzekeringen;
– gebaseerd op Af Fabriek levering, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 De door Hydrobag© in aanbiedingen vermelde prijzen c.q. de tussen Partijen overeengekomen prijzen, zijn gebaseerd op
inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer één of meer van de prijsbestanddelen na het uitbrengen van de aanbieding
c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst en vóór algehele uitvoering van de overeenkomst verhoogd wordt met meer dan
twee en een half procent (2,5%), is Hydrobag© gerechtigd haar aangeboden c.q. de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te
verhogen. Kostenfactoren kunnen onder andere – derhalve niet uitsluitend – zijn: invoerprijzen, lonen, sociale- en overheidslasten,
overheidsheffingen, vervoerskosten, verzekeringspremies, koers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin
Hydrobag© de zaken heeft ingekocht, invoerrechten, belastingen en heffingen. Daarbij is het niet relevant of de bewuste verhoging
ten tijde van de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst voor Hydrobag© voorzienbaar was.


Artikel 4 – BETALING EN ZEKERHEIDSTELLING
4.1 Betaling van de door Hydrobag© aan Wederpartij in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na
factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Deze betalingstermijn (of een andere
overeengekomen betalingstermijn) betreft een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:38 sub a van het Burgerlijk Wetboek, zodat bij
non-betaling of onvolledige betaling binnen deze termijn het verzuim van Wederpartij van rechtswege intreedt, derhalve zonder dat
daarvoor enige ingebrekestelling door of vanwege Hydrobag© nodig zal zijn.
4.2 Indien enige betalingstermijn door Wederpartij is overschreden, is het totaal openstaande factuurbedrag, evenals de overige
openstaande facturen, ook indien eerder betaling in termijnen was overeengekomen, onmiddellijk opeisbaar. Alle openstaande
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Hydrobag©
www.hydrobag.nl Versie 1.1 Pagina 3 van 8
facturen van Wederpartij zijn eveneens onmiddellijk opeisbaar, indien zich een of meer van de omstandigheden genoemd in art.
16.1 van deze Voorwaarden voordoet, dit onverminderd het recht van Hydrobag© op vergoeding van schade, kosten en rente.
4.3 Indien betaling niet of niet volledig binnen de in art. 4.1 van deze Voorwaarden vermelde betalingstermijn (of een overeengekomen
andere betalingstermijn) heeft plaatsgehad, is Wederpartij terstond – derhalve zonder dat daarvoor ingebrekestelling nodig zal zijn
– in verzuim en is vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1,5% per maand (waarbij een gedeelte
van een maand als een hele maand zal gelden), danwel de wettelijke (handels)rente indien deze meer bedraagt – over het
openstaande factuurbedrag. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke (incasso)kosten die Hydrobag© maakt ten laste van
Wederpartij, welke kosten minimaal vijftien procent (15%) bedragen van het openstaande factuurbedrag, vermeerderd met de
daarover verschuldigde rente als voormeld, met een minimum van € 150,– (zegge: éénhonderd vijftig euro), dit onverminderd het
recht van Hydrobag© om de werkelijke buitengerechtelijke (incasso)kosten van Wederpartij te vorderen, voor zover deze kosten
voormeld percentage te boven gaan.
4.4 Betaling dient zonder verrekening te geschieden op de door Hydrobag© op de factuur aangegeven bankrekening(en), op de plaats
van vestiging van Hydrobag©, danwel bij aflevering. De op de bankafschriften van Hydrobag© aangegeven valutadag is bepalend
voor de ontvangst en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Door Wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats
in mindering op de aan Hydrobag© verschuldigde rente en buitengerechtelijke (incasso)kosten als bedoeld in art. 4.3 van deze
Voorwaarden en vervolgens op opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de
voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
4.5 Hydrobag© is te allen tijde gerechtigd om desgewenst voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen
van Wederpartij gehele of gedeeltelijke zekerheidsstelling te verlangen van Wederpartij, in de vorm van een bankgarantie of andere
zekerheid, ter hoogte van deze betalingsverplichtingen.
4.6 Hydrobag© is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Wederpartij aan al zijn opeisbare
(betalings)verplichtingen heeft voldaan.
4.7 Hydrobag© is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die Hydrobag© aan Wederpartij, danwel
aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.
4.8 Wederpartij is onder geen beding gerechtigd enige betaling aan Hydrobag© op te schorten.
4.9 Klachten van Wederpartij over (de hoogte van) facturen van Hydrobag© dienen schriftelijk te worden ingediend bij Hydrobag©
binnen acht (8) werkdagen na de datum van de factuur waarop enige klacht betrekking heeft. Ten aanzien van facturen waartegen
niet binnen deze termijn is geprotesteerd door Wederpartij, staat tussen Partijen vast dat zij correct zijn en door Wederpartij
geaccepteerd.


Artikel 5 – AFLEVERING, VERVOER EN RISICO
5.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden van de zaken op de
overeengekomen plaats en tijd, ook indien Wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt. De door Hydrobag© opgegeven of met
Wederpartij overeengekomen leveringsdata zijn streefdata en gelden uitdrukkelijk niet als fatale termijnen. Overschrijding van
levertijden geeft Wederpartij geen recht op (vervangende) schadevergoeding of opschorting van enige voor Wederpartij uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichting.
5.2 Indien franco levering is overeengekomen, vindt het vervoer plaats voor rekening en risico van Hydrobag©. In alle overige gevallen
vindt het vervoer plaats voor rekening en risico van Wederpartij.
5.3 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door Hydrobag© bepaald, voor zover niet schriftelijk anders is
overeengekomen. Eventuele specifieke wensen van Wederpartij inzake transport, verzending en verpakking worden slechts door
Hydrobag© uitgevoerd, indien Wederpartij schriftelijk verklaard heeft de meerkosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
5.4 Indien bij het vervoer, ingeval dit voor risico van Hydrobag© geschiedt, beschadigingen en/of gebreken, die bij de aankomst van de
zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of soortgelijk
document worden aangetekend, is Hydrobag© daarvoor niet aansprakelijk. Indien Hydrobag© de zaken buiten de bij Wederpartij
gebruikelijke werktijden aflevert, dienen de in de vorige zin genoemde beschadigingen en/of gebreken uiterlijk de eerstvolgende
werkdag schriftelijk aan Hydrobag© te worden gemeld, bij gebreke waarvan Hydrobag© voor de betreffende beschadigingen en/of
gebreken eveneens niet aansprakelijk is.
5.5 De zaken worden geacht door Hydrobag© te zijn geleverd en door Wederpartij te zijn aanvaard:
– bij levering af fabriek/magazijn: zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
– bij franco levering: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
5.6 Bij levering franco werk behoeft Hydrobag© de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het vervoermiddel over een behoorlijk
berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het vervoermiddel, terwijl Wederpartij verplicht
is de zaken aldaar in ontvangst te nemen.
5.7 Wederpartij en Hydrobag© dragen op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat Hydrobag© haar verplichtingen tot lossen
zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft Wederpartij hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn
rekening.
5.8 Indien sprake is van levering op een of meer specifieke locaties, waar krachtens (een) bijzondere regel(s) nadere voorschriften van
toepassing zijn, dan dient Wederpartij voor eigen rekening en risico zorg te dragen – al dan niet door inschakeling van derden – voor
de correcte naleving daarvan.
5.9 Hydrobag© is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn alleen dan in verzuim, indien zij van Wederpartij een
schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin Hydrobag© nog een termijn van één (1) maand wordt gegeven, teneinde
alsnog te leveren en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.
5.10 Bij overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn zal Wederpartij, nadat Hydrobag© in gebreke is gesteld als bedoeld in
art. 5.9 van deze Voorwaarden, het recht hebben op ontbinding van de overeenkomst, mits de tekortkoming van Hydrobag© de
ontbinding ook daadwerkelijk rechtvaardigt. Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding,
hoegenaamd ook, en geen recht om, al dan niet met rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit
de overeenkomst voor rekening van Hydrobag© te (doen) verrichten, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn het gevolg is
van opzet c.q. grove schuld van de directie van Hydrobag© en/of haar leidinggevende ondergeschikten.
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Hydrobag©
www.hydrobag.nl Versie 1.1 Pagina 4 van 8
5.11 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Hydrobag© desgewenst gerechtigd om aan Wederpartij in gedeelten
(deelleveranties) te leveren, welke door Hydrobag© afzonderlijk aan Wederpartij gefactureerd kunnen worden. Voor de toepassing
van deze Voorwaarden wordt iedere deelleverantie als een zelfstandige leverantie aangemerkt.
5.12 Hydrobag© heeft, indien zij door Wederpartij of door derden, om wat voor reden dan ook, niet in de gelegenheid wordt gesteld om
de overeenkomst uit te voeren, het recht de te leveren zaken voor rekening en risico van Wederpartij (daaronder begrepen het risico
op kwaliteitsvermindering) op te slaan of te doen opslaan op een door Hydrobag© te kiezen plaats, onverminderd het
eigendomsvoorbehoud van Hydrobag©. De hiermee verband houdende vervoerskosten en eventuele andere kosten zijn eveneens
voor rekening van Wederpartij. Wederpartij blijft in een dergelijk geval gehouden de overeengekomen prijs voor de te leveren zaken
te betalen en deze af te nemen.
5.13 Indien Hydrobag© niet tijdig levert, is Wederpartij onder geen beding gerechtigd de (betalings)verplichtingen welke voor hem uit
de overeenkomst voortvloeien, op te schorten.


Artikel 6 – LEVERING EN AFROEP
6.1 Ter bepaling van de levertijd worden voor de aflevering een bepaalde datum en een bepaald tijdstip in de overeenkomst vermeld,
dan wel een tijdvak.
6.2 Indien voor de aflevering een tijdvak in de overeenkomst is vermeld, dient de aflevering binnen dat tijdvak plaats te hebben, met
dien verstande dat de datum wordt bepaald met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde.
6.3 Wederpartij zal tijdig, doch ten minste vijf (5) werkdagen vóór de aanvang van het tijdvak, afroepen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij dit afroepen komen Partijen de datum van aflevering binnen een tijdvak nader overeen of komen zij een andere
datum van aflevering, dan wel een nieuw tijdvak van aflevering overeen. Het aldus nader overeengekomene wordt door de
Wederpartij schriftelijk aan Hydrobag© bevestigd.
6.4 Ingeval levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Hydrobag© bevoegd,
indien binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, Wederpartij te sommeren
een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen.
6.5 Deze door Wederpartij te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat Wederpartij redelijkerwijs
kennis had kunnen nemen van de sommatie van Hydrobag©, niet overschrijden.
6.6 Wederpartij is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven, bij gebreke waarvan Hydrobag© bevoegd is de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding van Wederpartij te vorderen.


Artikel 7 – HOEVEELHEID
7.1 Een bij de aflevering van de zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van
het geleverde juist weer te geven, tenzij Wederpartij haar bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan Hydrobag©
meldt.
7.2 Ook al meldt Wederpartij tijdig aan Hydrobag© dat haar minder is geleverd dan op het in art. 7.1 van deze Voorwaarden bedoelde
document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van zijn (betalings)verplichtingen jegens Hydrobag© over
te gaan.


Artikel 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 Onverminderd het in deze Voorwaarden gestelde blijven alle door Hydrobag© ten behoeve van Wederpartij (af)geleverde of te
leveren of in consignatie gegeven zaken eigendom van Hydrobag©, tot het moment dat Wederpartij tegenover Hydrobag© ten volle
heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen (met inbegrip van rente en kosten), uit welken hoofde ook, die vallen binnen het
kader van artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.
8.2 Wederpartij is gehouden de door Hydrobag© geleverde zaken gescheiden te bewaren en zodanig te markeren, dat duidelijk is dat
deze zaken van Hydrobag© afkomstig zijn. Indien Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet, worden alle bij Wederpartij
aanwezige zaken die overeenkomen met de zaken zoals door Hydrobag© geleverd, vermoed door Hydrobag© geleverd te zijn en te
vallen onder het in art. 8.1 van deze Voorwaarden opgenomen eigendomsvoorbehoud.
8.3 Wederpartij is gehouden de door Hydrobag© geleverde zaken verzekerd te houden tegen de gebruikelijke gevaren (waaronder
brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal). Alle aanspraken van Wederpartij op haar verzekeraar(s) zullen door Wederpartij
aan Hydrobag© worden verpand, tot meerdere zekerheid voor de vorderingen van Hydrobag© op Wederpartij, zodra Hydrobag©
aan Wederpartij laat weten dit wenselijk te vinden.
8.4 Wederpartij is voordat Hydrobag© volledig is voldaan, niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden in bezit te stellen,
in bruik- of verbuikleen te geven, te verpanden en/of anderszins te bezwaren, met uitzondering van vervreemding door Wederpartij
in het kader van een normale bedrijfsuitoefening.
8.5 Bij verlies, diefstal, inbeslagneming en dergelijke van door Hydrobag© aan Wederpartij geleverde, doch aan Hydrobag© op grond
van art. 8.1 van deze Voorwaarden in eigendom toebehorende zaken, is Wederpartij verplicht om zulks aan Hydrobag© te melden
binnen vierentwintig (24) uren na ontdekking daarvan.
8.6 Indien Wederpartij het bepaalde in art. 8.4 en art. 8.5 van deze Voorwaarden niet of niet naar behoren nakomt, verbeurt hij jegens
Hydrobag© een direct opeisbare boete gelijk aan de koopsom van de zaken waarop de tekortkoming betrekking heeft, met dien
verstande dat Wederpartij gehouden blijft om de koopsom ten aanzien van de betreffende zaken eveneens aan Hydrobag© te
voldoen.
8.7 Bij overtreding van het bepaalde in art. 8.4 van deze Voorwaarden heeft Hydrobag© het recht om alle geleverde zaken, zonder dat
enige machtiging van Wederpartij of de rechter zal zijn vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze
zaken zich alsdan bevinden. Wederpartij is verplicht Hydrobag© daartoe alle benodigde medewerking te verlenen, met name door
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Hydrobag©
www.hydrobag.nl Versie 1.1 Pagina 5 van 8
haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door Wederpartij gebruikte ruimten te (doen) verlenen.
Wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.


Artikel 9 – HOEDANIGHEID, KWALITEIT, EN KLACHTEN OVER LEVERINGEN
9.1 Wederpartij is verplicht het (af)geleverde c.q. de verpakking terstond bij levering op eventuele kwantitatieve en andere zichtbare
tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren direct na de mededeling van Hydrobag©
dat de zaken ter beschikking staan van Wederpartij. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen van en/of gebreken aan het
geleverde en/of de verpakking, welke bij de levering aanwezig zijn, dient Wederpartij op de afleveringsbon, factuur en/of
vervoersdocumentatie te (laten) vermelden.
9.2 Indien Wederpartij in gebreke blijft de controle en/of mededeling als bedoeld in art. 9.1 van deze Voorwaarden te doen, staat tussen
Partijen vast dat de nakoming van de overeenkomst door Hydrobag© deugdelijk is. Klachten van Wederpartij terzake de uitvoering
van de betreffende overeenkomst worden alsdan door Hydrobag© niet meer in behandeling genomen.
9.3 Voor andere dan de in art. 9.1 van deze Voorwaarden bedoelde kwantitatieve en andere zichtbare tekortkomingen en/of
beschadigingen, geldt dat deze onmiddellijk na ontdekking, danwel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen
worden, doch in elk geval binnen een termijn van acht (8) dagen na de datum van levering, schriftelijk en gemotiveerd aan
Hydrobag© dienen te worden gemeld, bij gebreke waarvan tussen Partijen vast staat dat de nakoming van de overeenkomst door
Hydrobag© deugdelijk is en het recht van Wederpartij om te klagen komt te vervallen. Klachten van Wederpartij terzake de
uitvoering van de betreffende overeenkomst worden alsdan door Hydrobag© niet meer in behandeling genomen.
9.4 De nakoming van de overeenkomst door Hydrobag© geldt in ieder geval als deugdelijk indien het geleverde of een gedeelte van het
geleverde door of vanwege Wederpartij in gebruik is genomen, op enigerlei wijze is bewerkt of verwerkt of aan derden is geleverd.
9.5 Indien en voor zover er omtrent de hoedanigheid van de zaken overigens niets uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen,
zullen geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken geen grond voor klachten
door Wederpartij kunnen opleveren. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken is overeengekomen dat
deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de zaken.
9.6 Wederpartij mag de zaken waarover hij zich bij Hydrobag© heeft beklaagd eerst na toestemming van Hydrobag© retourneren.
Wederpartij heeft hoe dan ook geen recht op retournering, indien door Hydrobag© geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact
dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.
9.7 Klachten over leveringen geven Wederpartij geen recht enige betaling aan Hydrobag© te weigeren of op te schorten.
9.8 In het geval Hydrobag© van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft Hydrobag© het recht om, na overleg met
Wederpartij, de betreffende factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan, of de overeenkomst opnieuw na te komen met
instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van Wederpartij om aan Hydrobag© op haar verzoek
het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren. In geen geval geeft dit Wederpartij recht op enige schadevergoeding,
hoegenaamd ook.
9.9 Op Hydrobag© rust sowieso geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende klacht, indien Wederpartij niet aan al zijn
verplichtingen jegens Hydrobag© (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
9.10 Slechts indien en voor zover de klacht door Hydrobag© gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van Wederpartij
op, althans de betaling van dat deel van de factuur waarop de klacht betrekking heeft, tot het moment waarop de klacht is
afgewikkeld.
9.11 Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of
dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van Wederpartij zijn opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan
Wederpartij daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en
voorzover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk met Hydrobag© zijn overeengekomen en voortvloeien uit de gebondenheid
van Wederpartij aan bestekbepalingen, waarvan Wederpartij de inhoud schriftelijk en tijdig aan Hydrobag© heeft medegedeeld,
zodat Hydrobag© daarmee bij haar aanbieding rekening heeft kunnen houden. Wederpartij kan hierbij niet volstaan met een
enkele verwijzing naar voor hem geldende (standaard)voorwaarden, maar dient uitdrukkelijk aan te geven aan welke specifieke
bepalingen de zaken dienen te voldoen en dient de tekst van deze bepalingen bij aanvraag van een aanbieding, vóór het sluiten van
de overeenkomst, aan Hydrobag© te overhandigen.


Artikel 10 – OVERMACHT
10.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Hydrobag© kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan niet
aan Hydrobag© worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Daaronder wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een
tekortkoming als gevolg van oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer,
breuk/uitval van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, wegblokkades,
overheidsmaatregelen, import- of handelsbeperkingen, alsmede iedere andere omstandigheid, welke en hoegenaamd dan ook,
waardoor het voor Hydrobag© redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze (tijdig) te leveren.
10.2 Indien Hydrobag© meent in overmacht te (gaan) verkeren, zal zij Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
10.3 Indien – zulks geheel ter beoordeling van Hydrobag© – de overmacht van tijdelijke aard is, worden de verplichtingen van Hydrobag©
jegens Wederpartij opgeschort, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet, zulks geheel ter
beoordeling van Hydrobag©. Indien – zulks eveneens geheel ter beoordeling van Hydrobag© – de overmachtsituatie echter van
blijvende aard is, dan kunnen Partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden
gevolgen. Wederpartij heeft zowel in het geval van tijdelijke als van blijvende overmacht geen recht op enige schadevergoeding,
hoegenaamd ook, door Hydrobag©.
10.4 Indien Hydrobag© bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te
voldoen, als betrof het een afzonderlijke opdracht c.q. een afzonderlijke overeenkomst.
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Hydrobag©
www.hydrobag.nl Versie 1.1 Pagina 6 van 8


Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Hydrobag© is tegenover Wederpartij slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove
nalatigheid of opzet van de zijde van Hydrobag©, tenzij Hydrobag© kan aantonen dat de fout onder de betreffende omstandigheden
bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening niet voorkomen of vermeden
had kunnen worden. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Hydrobag© verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, in welk laatstgemeld geval de vergoeding van de schade is beperkt tot het bedrag dat
Wederpartij voor de betreffende overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
11.2 Als het voor Hydrobag© ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een
verzekering als bedoeld in art. 11.1 van deze Voorwaarden af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de
vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat Wederpartij voor de betreffende overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is
gebracht.
11.3 Hydrobag© is in geen geval aansprakelijk voor:
– indirecte schade zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade van Wederpartij (waaronder bedrijfsstoring, derving van
inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan. Wederpartij dient zich zo nodig tegen deze schade te verzekeren;
– schade veroorzaakt door het niet opvolgen door Wederpartij van door Hydrobag© verstrekte aanwijzingen of adviezen
voor de opslag en/of het gebruik van geleverde zaken;
– schade veroorzaakt door het door Wederpartij niet-oordeelkundig en/of niet in overeenstemming met het
overeengekomen c.q. gebruikelijke bestemming gebruiken van geleverde zaken;
– schade als gevolg van een van buitenaf komende oorzaak, zoals brand, terrorisme of misbruik door vandalen, etc.;
– schade als gevolg van claims van derden op grond van inbreuk door Wederpartij op aan hen toekomende intellectuele
eigendomsrechten;
– schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door Hydrobag© verstrekte
instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en deze Voorwaarden.
11.4 Hydrobag© is niet aansprakelijk voor handelingen en/of fouten van haar werknemers of andere ondergeschikten, behoudens voor
zover sprake is van opzet of grove schuld van haar leidinggevende werknemers of ondergeschikten.
11.5 Hydrobag© is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat of nadat Wederpartij het geleverde in
gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft
doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
11.6 Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan tekeningen die Hydrobag© in opdracht van Wederpartij of ten behoeve van Wederpartij
heeft gemaakt of heeft laten maken. Hydrobag© staat niet in voor de juistheid en/of de volledigheid van deze tekeningen en is niet
aansprakelijk indien deze (achteraf) onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Eventuele door Wederpartij op basis van deze tekeningen
gedane bestellingen, blijven onverkort in stand.
11.7 Iedere eventuele aansprakelijkheid van Hydrobag© anders dan die als bedoeld in art. 11.1 en 11.2 van deze Voorwaarden is in ieder
geval beperkt tot de hoogte van de voor de betreffende overeenkomst overeengekomen prijs (factuurwaarde exclusief BTW) dan
wel – voorzover Hydrobag© in staat is om soortgelijke zaken opnieuw te leveren – tot een hernieuwde levering van de zaken, zulks
ter keuze van Wederpartij.
11.8 Wederpartij vrijwaart Hydrobag© voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in
een product dat door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Hydrobag© geleverde zaken.
11.9 De uit deze Voorwaarden voortvloeiende beperking en/of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Hydrobag©, geldt ook ten gunste
van het personeel van Hydrobag© en de hulppersonen die door Hydrobag© bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
11.10 De door Hydrobag© in verband met enige aansprakelijkheid te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Wederpartij
voor de door Hydrobag© geleverde zaken te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Wederpartij geleden
schade.


Artikel 12 – EMBALLAGE
12.1 Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door Hydrobag© aangewende, meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.), wordt door Hydrobag© tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
12.2 Voor geretourneerde emballage als bedoeld in art. 12.1 van deze Voorwaarden wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door
Hydrobag© aan Wederpartij een creditfactuur gezonden.
12.3 In afwijking van het in art. 12.1 en 12.2 van deze Voorwaarden bepaalde is Hydrobag© geen vergoeding verschuldigd voor in slechte
staat geretourneerde emballage, zulks ter uitsluitende beoordeling van Hydrobag©.
12.4 Niet meermalen bruikbare emballage vervalt bij levering aan Wederpartij.


Artikel 13 – RETOURZENDINGEN
13.1 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit tussen Partijen nader is overeengekomen.
13.2 Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd
en zullen sowieso niet door Hydrobag© worden geaccepteerd.
13.3 Bij retourzendingen heeft Hydrobag© het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen aan Wederpartij van minimaal
vijfentwintig procent (25%) van de corresponderende factuurwaarde of van de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Hydrobag©
www.hydrobag.nl Versie 1.1 Pagina 7 van 8


Artikel 14 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Hydrobag© de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op
de door haar gedane aanbiedingen, offertes, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur
enz.
14.2 De rechten op de in art. 14.1 van deze Voorwaarden genoemde gegevens blijven eigendom van Hydrobag©, ongeacht of aan
Wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Hydrobag© niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Wederpartij is aan Hydrobag©
per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000, — (zegge: vijfentwintigduizend euro). Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
14.3 Wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in art. 14.1 van deze Voorwaarden op eerste verzoek binnen de door
Hydrobag© gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Wederpartij aan Hydrobag© een boete verschuldigd
van € 1.000, — (zegge: éénduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond
van de wet worden gevorderd.


Artikel 15 – VRIJWARING
15.1 Wederpartij vrijwaart Hydrobag© tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze in verband met de door Hydrobag©
afgeleverde zaken/verrichte diensten geleden en/of te lijden schade.


Artikel 16 – ONTBINDING, SCHADEVERGOEDING
16.1 Hydrobag© heeft het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan Wederpartij geheel danwel
gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien:
– Wederpartij op zodanige wijze één of meer van de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of
niet behoorlijk nakomt, dat van Hydrobag© in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te houden;
– Wederpartij op enigerlei wijze in strijd handelt met de wet;
– aan Wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend, danwel dit door Wederpartij is aangevraagd;
– op Wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard, danwel dit door
Wederpartij is verzocht;
– Wederpartij failliet is verklaard, danwel haar faillissement is aangevraagd, al dan niet door Wederpartij zelf;
– door Wederpartij een aanbieding wordt gedaan aan haar crediteuren in het kader van een buitengerechtelijke
schuldsanering;
– conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van (een gedeelte van) het vermogen van Wederpartij;
– Wederpartij een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, danwel, indien Wederpartij een natuurlijk persoon
is, Wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;
– Wederpartij haar rechtsvorm wijzigt;
– de onderneming van Wederpartij wordt geliquideerd;
– Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, waaronder begrepen de
inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel Wederpartij overgaat tot wijziging
van de doelstelling van zijn bedrijf;
– zich overigens omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Hydrobag© in gevaar brengen, zulks geheel ter
beoordeling van Hydrobag©;
– een en ander zonder dat op Hydrobag© ook maar enige verplichting tot schadevergoeding rust.
16.2 In het geval de overeenkomst op grond van een of meer van de in art. 16.1 van deze Voorwaarden vermelde gronden door
Hydrobag© wordt ontbonden, is Hydrobag© gerechtigd alle schade en gevolgschade die Hydrobag© daardoor lijdt (waaronder
begrepen winstderving), met een minimum van twintig procent (20%) van de factuurwaarde van de overeenkomst, bij Wederpartij
in rekening te brengen.
16.3 In het geval van ontbinding heeft Hydrobag© het recht alle door haar geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. Wederpartij
is verplicht Hydrobag© daartoe alle benodigde medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen
toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan
toestemming. De kosten van terugname, opslag en verkoop van deze zaken komen voor rekening van Wederpartij. Hydrobag© heeft
het recht hetzij de zaken onder haar te houden totdat Wederpartij zijn verplichtingen met inbegrip van rente, kosten en
schadevergoeding volledig heeft voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering
wordt gebracht op het door Wederpartij totaal verschuldigde.


Artikel 17 – VERVALTERMIJN
17.1 Iedere vordering, uit welken hoofde dan ook, van Wederpartij op Hydrobag© vervalt onherroepelijk, indien Hydrobag© niet binnen
een termijn van zes (6) maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim, door Wederpartij in rechte
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Hydrobag©
www.hydrobag.nl Versie 1.1 Pagina 8 van 8
is betrokken. Genoemde termijn is een vervaltermijn en is derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 3:317 van het
Burgerlijk Wetboek.


Artikel 18 – Privacywetgeving
Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van en in opdracht van Opdrachtgever bij het uitvoeren van de Werkzaamheden.
Opdrachtnemer heeft hiervoor een privacyreglement en verwerkersvoorwaarden opgesteld. Dit zijn aparte documenten naast deze
Algemene Voorwaarden. De verwerkersvoorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 19 – TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
18.1 Op alle door Hydrobag© gedane aanbiedingen en alle tussen Hydrobag© en Wederpartij gesloten overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing. Dit geldt tevens voor alle aanbiedingen en overeenkomsten die worden gedaan c.q. gesloten met een in het
buitenland woonachtige of gevestigde Wederpartij.
18.2 Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is op meerbedoelde aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing, evenmin als enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
18.3 Eventuele geschillen tussen Hydrobag© en Wederpartij zullen worden beslecht door de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats
van Hydrobag©, tenzij dit in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen. Hydrobag© mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en
de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.


Artikel 20 – WIJZIGING VOORWAARDEN
19.1 Hydrobag© is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan Wederpartij. Indien deze
Voorwaarden gewijzigd worden, zullen de Voorwaarden van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat de betreffende
aanbieding door Hydrobag© werd gedaan danwel de betreffende overeenkomst tussen Hydrobag© en Wederpartij tot stand is
gekomen.


Artikel 21 – DISCLAIMER
20.1 In elke situatie moet een risico analysis gedaan worden door een gekwalificeerd landmeter of geodeet, een civiele ingenieur, of
architect . Dit dient te gebeuren voordat de installatie van de Hydrobag© wordt gedaan en is nodig om te bepalen waar de
Hydrobag© moet komen te liggen en is vereist om te zorgdragen dat de juiste water-entree routes zijn geïdentificeerd en dat de
gebouwen en dergelijke bestand zijn tegen de Hydrobag©. De content van deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg
samengesteld, doch, Hydrobag© bv B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het
getoonde, als mede het oneigenlijk gebruik van de Hydrobag© en daarmee schade veroorzaakt door het oneigenlijk gebruik.